این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر حسن قاسم زاده
هیأت علمی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرائی کنفرانس

دکترمحمد علی رمضان پور 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 

دکتر حیدر جهانبخش
دانشگاه پیام نوردکتر حکمت امیری
دانشگاه لرستاندکتر حمزه شکیب
دانشگاه تربیت مدرس
 
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تحصیلات

محل خدمت

حسن قاسم زاده

دانشیار

دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمزه شکیب

دانشیار

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

مهدی روانشادنیا

دانشیار

دکتری

دانشگاه علم وصنعت

حیدر جهانبخش

دانشیار

دکتری

رئیس دانشکده معماری دانشگاه پیام نور

فریدون امیدی نسب

استادیار

دکتری

دانشگاه لرستان

دکتر حکمت امیری

دانشیار

دکتری

دانشگاه شهید رجایی